Rybářka PhDr. Marie Nováková
cestovní agentura Rybářka

Chaty a rekreační zařízení
s možností rybaření
e-mail: rybarka@rybarka.cz, tel. 777 840 430

Pojištění

 

INFORMACE PRO KLIENTA o pojištění

 

Cestovní agentura „Rybářka“ PhDr. Marie Novákové je pojištěna v rámci odpovědnosti za škodu do výše 3 mil. Kč pro škody na zdraví, životě a majetku, které se Vám přihodí v ubytovacím zařízení a dále i na následné finanční škody do výše 1 mil. Kč.

 

V žádném případě ovšem cestovní agentura nemůže a neručí za škody Vámi způsobené na ubytovacím zařízení.

 

Pokud způsobíte škodu na ubytovacím zařízení, jste za ni zodpovědní,  a musíte  škodu uhradit sami. Takovéto Vámi způsobené škody lze případně uhradit z Vaší vlastní pojistné smlouvy   odpovědnosti za škodu občana, uzavřenou  např. u České pojišťovny za Kč 390,--  ročně. Důrazně doporučujeme toto pojištění uzavřít, jinak musíte škodu hradit sami.

 

V případě vzniku výše uvedené majetkové škody na ubytovacím zařízení Vás žádáme o vyhotovení jednoduchého zápisu o škodě, který bude obsahovat datum a hodinu vzniku škody, jakým způsobem ke škodě došlo, popis poškození, datum sepsání zápisu a podpis viníka škody.

Tento zápis předejte majiteli objektu.

 

 

 

V Třebíči dne 2. 6. 2011

                                                                                                               

 

 

INFORMACE PRO VLASTNÍKA OBJEKTU – POJIŠTĚNÍ

 

Cestovní agentura „Rybářka“ PhDr. Marie Novákové je pojištěna u České pojišťovny (číslo smlouvy 39312404-14) v rámci odpovědnosti za škodu do výše 3 mil. Kč pro škody na zdraví, životě a majetku, které se přihodí klientovi v ubytovacím zařízení, a dále i na následné finanční škody do výše 1 mil. Kč.

 

Cestovní agentura odpovídá nejen za porušení vlastních závazků, ale i za porušení závazků ze strany jiných dodavatelů služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu /pobytu/. V praxi by se mohlo nejčastěji jednat např. o škody způsobené porušením povinností provozovatelů ubytovacích zařízení. Nedojde-li však na straně subdodavatele služeb k porušení závazku a bude-li podle příslušného právního řádu existovat pouhá objektivní odpovědnost za škodu (např. odpovědnost provozovatele ubytovacího zařízení za věci vnesené), nebudou splněny podmínky pro odpovědnost za škodu na straně cestovní kanceláře.

 

V případě plnění z titulu pojištění odpovědnosti za škodu cestovní kanceláře - agentury přechází na pojistitele nárok na náhradu škody vůči konkrétnímu subdodavateli služeb.

 

Odpovědnost na straně cestovní kanceláře - agentury  není neomezená, neboť podle § 852j odst. 2 OZ se cestovní kancelář - agentura může odpovědnosti za škodu způsobenou porušením právní povinnosti zprostit tehdy, prokáže-li, že:

 

a) škodu nezavinila ona ani jiní dodavatelé služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu /pobytu/

 

a současně

 

b) škoda byla způsobena

- zákazníkem, nebo

- třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu, pokud tuto skutečnost nebylo možné    předpokládat nebo byla nevyhnutelná, nebo

- neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.

 

Vlastníkům objektů doporučujeme uzavřít i živelní pojištění chaty.

 

V Třebíči dne 2. 6. 2011

     

 

                

Hledat v nabídce

Oblast/revír:
Destinace:
Termín:
Počet osob:
Cena za týden:
Vybavení a možnosti:
loď je součástí objektu
pobyt se psem ano
pobyt se psem po dohodě

Partneři