Rybářka PhDr. Marie Nováková
cestovní agentura Rybářka

Chaty a rekreační zařízení
s možností rybaření
e-mail: rybarka@rybarka.cz, tel. 777 840 430

Všeobecné podmínky

 

Všeobecné smluvní podmínky

cestovní agentury Rybářka

 

vydané s platností a účinností od 1. 7. 2018

(dále jen „všeobecné podmínky“)

 

Všeobecné podmínky upravují vzájemné smluvní vztahy mezi cestovní agenturou a osobou starší 18 let, která uzavře s cestovní agenturou smlouvu o ubytování (či jinou smlouvu na nabízené služby) nebo s osobou, v jejíž prospěch byla taková smlouva uzavřena (dále jen „zákazník“) a jsou platné pro všechny pobyty a jiné služby cestovního ruchu zprostředkované a prodávané cestovní agenturou osobně, telefonicky, prostřednictvím internetových stránek a jiným způsobem komunikace na dálku.

 

    I.   Účastníci smluvního vztahu

 

1.    Účastníky smluvního vztahu dle smlouvy o ubytování jsou následující osoby:

a)   PhDr. Marie Nováková, IČ: 621 26 261, se sídlem: Okrajová 1163, 674 01 Třebíč, fyzická osoba podnikající pod obchodním názvem: Cestovní agentura Rybářka (dále jen jako: „cestovní agentura“),

b)   zákazník (tj. fyzická nebo právnická osoba).

2.    Sjednává-li zákazník i účast dalších osob na pobytu, tzn. je jimi pověřen ke sjednání pobytu, vzniká smluvní vztah mezi tímto zákazníkem, který je odpovědný za jednání a konání dalších osob, z jejichž pověření zajistil i těmto účast na pobytu. Zákazník odpovídá za důsledky jednání jím přihlášených osob.

 

  II.   Předmět služeb a způsob jejich zprostředkování

 

1.    Předmětem zprostředkování jsou ubytovací služby, spočívající v rekreačním ubytování (dále jen „ubytování“ nebo „pobyt“) v soukromé chatě, chalupě, soukromí, hotelu, penzionu, rekreačním středisku apod. (dále jen „ubytovací zařízení“ nebo „objekt“). Ubytovací zařízení jsou inzerována na internetových stránkách: www.rybarka.cz. Ubytování je zákazníkům poskytováno vlastníky, oprávněnými nájemci, či uživateli ubytovacího zařízení (dále společně jen jako: „vlastník“) za přispění zprostředkovatelské činnosti cestovní agentury za úplatu.

2.    Cestovní agentura na základě uzavření uvedené smlouvou o ubytování v zastoupení vlastníka ubytovacího zařízení sjednává se zákazníkem ubytování v dohodnutém termínu, místě a ceně za blíže stanovených podmínek, které jsou uvedeny v nabídce konkrétního ubytovacího zařízení na internetových stránkách www.rybarka.cz.

3.    Cestovní agentura je oprávněna a zplnomocněna za vlastníka uzavřít smlouvu o ubytování a měnit, či zrušit smluvní vztah, tj. činit všechna právní jednání a obstarávat obchodní záležitosti v zájmu vlastníka, přičemž je v této záležitosti cestovní agentura v pozici zprostředkovatele, což znamená, že za ubytování, či pobytu neodpovídá přímo, neboť odpovědnou osobou za poskytování ubytování je vlastník, který je také povinen poskytnout službu ubytování řádně, včas a dle podmínek sjednaných ve smlouvě o ubytování, přičemž je také povinen vracet cenu za ubytování v případě zrušení, či storna ubytování, pokud již tato cena byla ze strany cestovní agentury předána vlastníkovi ubytovacího zařízení.

 

 III.   Vznik smluvních vztahů

 

1.    Smluvní vztahy mezi cestovní agenturou a zákazníkem vzniká následujícím způsobem upraveným v tomto článku obchodních podmínek.

2.    Zákazník provede prostřednictvím internetových stránek www.rybarka.cz či jiným prokazatelným způsobem rezervaci termínu ubytování v ubytovacím zařízení, když na těchto stránkách jsou uvedeny bližší informace a podmínky ubytování, včetně volných termínů a ceny ubytování (dále jen „rezervace“). V rezervaci specifikuje zákazník k příslušnému ubytovacímu zařízení základní údaje, kterými jsou způsob ubytování, doba ubytování, počet osob, dále své nacionále, tj. jméno, příjmení, datum narození, adresu, telefon, email, fax a případně doplní v části poznámky další rozhodující skutečnosti a požadavky, např. zvíře, které má zájem vzít s sebou, omezení pohybu, či jiné podstatné okolnosti. Před dokončením rezervace je zákazníku umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do rezervace vložil. Rezervaci odešle zákazník cestovní agentuře kliknutím na příslušné tlačítko dokončit objednávku, resp. rezervaci.

3.    Cestovní agentura po obdržení rezervace tuto rezervaci zákazníkovi potvrdí. Na základě rezervace zákazníka cestovní agentura osloví vlastníka ubytovacího zařízení, u kterého prověří termín a podmínky ubytování dle rezervace. Dojde-li výjimečně k situaci, kdy ubytování dle rezervace nebude možné, oznámí tuto skutečnost cestovní agentura zákazníkovi. Nebude-li možné realizovat přání zákazníka, jsou smluvní strany seznámeny s tím, že rezervace zaniká a smluvní strany vůči sobě nemají žádných nároků, pokud nedošlo k závažnému porušení těchto všeobecných podmínek na některé ze stran.

4.    Cestovní agentura si vyhrazuje právo neuskutečnit rezervaci, která nesplňuje uvedené požadavky, případně jsou údaje v rezervaci neúplné, nepřesné nebo rozporuplné a má dále právo odmítnout zákazníka, který opakovaně zasílá rezervace neúplné nebo nesprávné a takové, které jsou odeslány s vědomím, že cena pobytu nebude úmyslně uhrazena.

5.    Cestovní agentura si vyhrazuje právo na opravu případných nepřesností v rámci rezervace zákazníka, které mohou vzniknout při zadávání pobytů do databáze či v důsledku změny okolností na straně vlastníka ubytovacího zařízení, které nebylo možné v nabídce uvést.

6.    V případě, kdy vlastník potvrdí rezervaci vůči cestovní agentuře, vypracuje cestovní agentura smlouvu o ubytování, kterou spolu s těmito všeobecnými podmínkami a fakturou zašle zákazníkovi k podpisu, a to buď elektronicky na uvedený email nebo poštou na adresu zákazníka.

7.    Zákazník je povinen neprodleně, tj. nejpozději do deseti (10) pracovních dnů, smlouvu o ubytování podepsanou zaslat cestovní agentuře zpět elektronicky, tj. emailem, nebo poštou na adresu sídla, a to spolu s kopií dokladu o zaplacení zálohy, případně celé ceny ubytování. Smluvní vztah vzniká mezi zákazníkem a cestovní agenturou dnem doručení smlouvy o ubytování cestovní agentuře.

8.    Smluvní strany se dohodly, že podpis zákazníka na smlouvě o ubytování dále nahrazuje skutečnost úhrady celé nebo části ceny ubytování (zálohy), připsané na účet cestovní agentury, přičemž smluvní strany mají za to, že okamžikem připsaní, byť i jen části ceny ubytování na účet cestovní agentury je sjednána mezi stranami smlouva o ubytování, neboť zákazník projevil zcela jednoznačnou vůli a zájem o ubytování dle návrhu smlouvy o ubytování zaslaného cestovní agenturou, bez ohledu na to, že smlouva o ubytování nebyla vrácena zpět cestovní agentuře. Zákazník dále podpisem a zasláním smlouvy o ubytování, či úhradou byť i jen části ceny ubytování potvrzuje, že se měl možnost seznámit s těmito obchodními podmínkami, které mu byly ze strany cestovní agentury zaslány.

9.    Závazná blokace ubytování je provedena po úhradě ceny pobytu dle vystavené faktury (na níž je splatnost uvedena), případně nejméně zálohy, tj. 50 % z prodejní ceny, jinak je oprávněna cestovní agentura pobyt jednostranně zrušit - odstoupit od smlouvy, čímž pobyt zaniká, tzn. zaniká i smluvní vztah. Ve výjimečných případech, např. při pobytu na poslední chvíli, je nutná domluva. Cestovní agentura řeší individuální podmínky, přičemž v takovém případě finální a jednoznačné rozhodnutí o realizaci pobytu a o dalších podmínkách činí jednostranně cestovní agentura, která je oprávněna takové návrhy zákazníka odmítnout.

10.  Každá rezervace a smlouva o ubytování je zaregistrována cestovní agenturou pod přiděleným číslem a pro účely komunikace s cestovní agenturou se zavazuje zákazník takové číslo uvádět.

 

  IV.    Práva a povinnosti zákazníka po přihlášení pobytu

 

1.    Zákazník má právo na řádné poskytnutí služeb zahrnutých v nabídce uvedené na internetových stránkách www.rybarka.cz.

2.    K základním povinnostem zákazníka patří:

a)   Poskytnout cestovní agentuře úplné a pravdivé informace, potřebnou součinnost k řádnému plnění smlouvy o ubytování a je povinen řídit se jejími pokyny.

b)   Zaplatit cestovní agentuře předem plnou cenu pobytu, tj. 60 dní před nástupem pobytu (netýká se pobytů objednaných na poslední chvíli, u nichž jsou sjednány konkrétní podmínky úhrady ceny pobytu, nejčastěji ke dni nebo neprodleně po dni uzavření smlouvy o ubytování).

c)   Pokud by zákazník svým jednáním i přes výstrahu porušoval hrubě své povinnosti nebo dobré mravy, či závažným způsobem porušil smlouvu o ubytování, tzn. nedodržel zásadní sjednané podmínky, především povolený počet osob v objektu, může být vyloučen z ubytování, přičemž ztrácí jakýkoliv nárok na úhradu nevyužitých služeb.
Kapacita objektu je uvedena u každé nabídky = maximální počet osob /pozor! včetně dětí/. Znovu se opakuje ve smlouvě o pronájmu, dále v ubytovacím poukazu. Klient při nástupu pobytu toto upozornění podepisuje i v Přejímacím protokolu majiteli při předávání objektu. Sjednává-li zákazník i účast dalších osob na pobytu, tzn. je jimi pověřen ke sjednání pobytu, vzniká smluvní vztah mezi tímto zákazníkem, který je odpovědný za jednání a konání dalších osob, z jejichž pověření zajistil i těmto účast na pobytu. Zákazník odpovídá za důsledky jednání jím přihlášených osob. Z výše uvedeného se proto nepovolují ani návštěvy ubytovaných, tj. další osoby a jejich pohyb v objektu během doby pronájmu.

d)   Za hygienický a technický stav objektu a za úroveň dalších služeb odpovídá vlastník ubytovacího zařízení. Zákazník musí proto na požádání vlastníka ubytovacího zařízení umožnit přístup do objektu jemu nebo osobě jím pověřené.

e)   Počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor třetích osob, zejména vlastníka ubytovacího zařízení a nahradit případnou škodu, kterou zákazník svým jednáním způsobí.

f)    Případná reklamace služeb musí být uplatněna zákazníkem neprodleně v místě pobytu přímo u vlastníka ubytovacího zařízení, se kterým je zákazník povinen řešit i případnou kompenzaci za vadu vzniklou během pobytu.

 

   V.   Práva a povinnosti cestovní agentury

 

1.    Cestovní agentura se zavazuje zprostředkovat zákazníkovi služby ve sjednané kvalitě a rozsahu tak, jak je uvedeno v nabídce internetových stránek www.rybarka.cz, zpracovaných dle informací vlastníka ubytovacího zařízení.

2.    Cestovní agentura je oprávněna ukončit smlouvu o ubytování a navrhnout způsob náhrady za nerealizovaný pobytu, v případě, že sama nemůže ovlivnit poskytnutí pobytu, např. ekonomické výkyvy, změny či úmrtí vlastníka ubytovacího zařízení, živelné pohromy, nízká obsazenost objektů atd. Cestovní agentura negarantuje a není odpovědna za přírodní podmínky, zejména živelné pohromy, stav vody v nádržích, počasí a rybářské úlovky atd.

3.    Při odeslání rezervace dává zákazník agentuře výslovný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v rezervaci. Cestovní agentura prohlašuje, že při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/45/ES (dále jen „GDPR“). Informace o zásadách a postupech při zpracování osobních údajů jsou uvedeny v Pravidlech ochrany osobních údajů, které tvoří nedílnou součást rezervace a těchto všeobecných podmínek.

4.    Cestovní agentura nenese odpovědnost za újmu (materiální či imateriální, včetně ušlého zisku a zklamání zákazníka) způsobenou vyšší mocí, zejména vlivem klimatických podmínek, čistotou či teplotou vody, požárem, povodní, politickou situaci atd.

 

  VI.   Stornovací podmínky a poplatky

 

1.    Zákazník má právo bez udání důvodu kdykoliv před započetím pobytu zrušit smluvní vztah vzniklý na základě smlouvy o ubytování, a to písemnou formou, např. výpovědí, odstoupením od smlouvy a vrácením přihlášky, faktury, případně již vystaveného ubytovacího poukazu (dále též „storno“) . Telefonické storno smlouvy o ubytování zákazníkem není možné.

2.    Stornovací smluvní pokutu (poplatek) účtuje cestovní agentura zákazníkům v případě ukončení smlouvy o ubytování následovně:

a)   60 - 30 dní včetně před počátkem realizací pobytu 25 % z ceny ubytování;

b)   29 - 15 dní před počátkem realizací pobytu 50 % z ceny ubytování;

c)    14 - 9 dní před počátkem realizací pobytu 75 % z ceny ubytování;

d)   8 a méně dní před počátkem realizací pobytu 100 % z ceny ubytování.

3.    Cestovní agentura si vyhrazuje právo započíst storno poplatky ze zaplacené zálohy nebo uhrazené ceny pobytu, pokud právo na úhradu stornovacího poplatku vznikne v souladu s ustanoveními smlouvě o ubytování, těchto všeobecných podmínek nebo příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

4.    V období od uzavření smlouvy o ubytování, resp. od zaplacení ceny pobytu do šedesáti (60) dnů před počátkem realizace pobytu zaplatí zákazník (namísto stornovacího poplatku dle předcházejícího odstavce této smlouvy) manipulační/rezervační poplatek cestovní agentury za dosud provedené služby, a to ve výši 1 000,- Kč za pobyt v délce do osmi (8) dnů a ve výši 2.000,- Kč za jakýkoliv jiný delší pobyt.

5.    Pokud zákazník požaduje jakoukoli změnu, např. v termínu, ubytovacím zařízení objektu apod. a cestovní agentura musí znovu vystavit příslušné doklady, účtuje manipulační poplatek 200,- Kč, za každý takový jednotlivý případ.

6.    Zákazník má právo převést pobyt bez storno poplatků na svého nástupce, tj. jakoukoliv třetí osobu, musí však tuto změnu neprodleně nahlásit cestovní agentuře a doložit při nástupu ubytovateli. Toto právo změny zákazníka za třetí osobu se nevztahuje na pobyty hrazené zaměstnavatelem.

 

VII.   Cena pobytu a její úhrada

 

1.    Cena pobytu je cena sjednaná dohodou mezi cestovní agenturou a zákazníkem a vyplývá primárně z internetových stránek www.rybarka.cz u uvedeného termínu pobytu v konkrétním ubytovacím zařízení.

2.    Po uzavření smlouvy o ubytování, je provedena blokace pobytu jen na základě úhrady zálohy 50 % z ceny pobytu, pouze však u pobytů objednaných do března příslušného kalendářního roku, nebo ceny celé v ostatních případech. Platba musí být provedena do sedmi (7) dnů od uzavření smlouvy o ubytování. Platba bude zákazníkem poukázána na účet cestovní agentury u Raiffeisenbank, a. s. v Třebíči, číslo účtu 7778404307/5500, nebo jiným prokazatelným převodem. Jako variabilní symbol uvede zákazník číslo faktury, případně číslo přihlášky, a jako konstantní symbol číslo 0308.

3.    V případě potřeby vystavení nové faktury ze strany zákazníka, např. při úhradě pobytu zaměstnavatelem zákazníka, účtuje cestovní agentura k ceně pobytu manipulační poplatek ve výši 100,- Kč.

4.    Cestovní agentura je oprávněna poté, co obdrží cenu pobytu od zákazníka, uhradit část nebo celou výši této ceny pobytu vlastníkovi ubytovacího zařízení za účelem úhrady ubytování. S tímto zákazník dává svůj výslovný souhlas.  .

5.    Pokud zákazník uhradí pouze 50 % z ceny pobytu, musí uhradit zbývající část ceny pobytu v plné výši cestovní agentuře nejpozději do 60 dnů před nástupem pobytu. Při objednání pobytu na poslední chvíli, tj. kratší než 60 dnů před započetím pobytu, je celková cena pobytu splatná ihned s uzavřením smlouvy o ubytování.

6.    Po uhrazení plné ceny pobytu vystaví cestovní agentura ubytovací poukaz, který zašle zákazníkovi spolu s pokyny na cestu nejpozději 15 dnů před nástupem zákazníka k pobytu. Zákazník je povinen při nástupu pobytu ubytovateli předložit ubytovací poukaz vystavený cestovní agenturou.

7.    Dopravu do místa pobytu si zákazník zajišťuje sám. Cena pobytu zahrnuje služby v katalogu uvedené, ostatní služby a poplatky hradí zákazník přímo na místě, např. skutečnou spotřebu el. proudu,  poplatek obecnímu úřadu, parkovné, poplatek za psa, půjčení lodí atd.

 

VIII.   Pojištění zákazníka

 

1.    Pojištění zákazníka není v ceně pobytu zahrnuto. Cestovní agentura doporučuje zákazníkovi, aby si sjednal pojištění pro případ úrazu, onemocnění či smrti, jakož i pro případ poškození nebo odcizení zavazadel a věcí osobní potřeby s některou zvolenou si pojišťovnou. Nutné je mít uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu, pokud během pobytu dojde vinou ubytovaných ke škodě na majetku v pronajatém objektu.

 

 IX.   Mimosoudní řešení sporů

1.    K mimosoudnímu řešení sporů se zákazníkem, který je spotřebitelem, ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: www.adr.coi.cz.

2.    Zákazník, který je spotřebitelem a který si zakoupil službu přes internet, může k řešení vzniklého sporu využít platformu pro řešení sporů online. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na http://ec.europa.eu/odr.

 

 X.   Závěrečná ustanovení a upozornění

 

1.    Vzájemný vztah a právní poměr mezi cestovní agenturou a zákazníkem se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“).

2.    Předmětné všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy. Odchylná ujednání ve smlouvě sjednané mezi stranami mají přednost před ustanoveními všeobecných podmínek.

3.    Tyto všeobecné podmínky a smlouva se uzavírají v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

4.    Cestovní agentura není ve vztahu k zákazníkovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

5.    Cestovní agentura je oprávněna k poskytování služby na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní vztah mezi cestovní agenturou a zákazníkem je uzavírán v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, a nejedná se o poskytování zájezdu dle ustanovení § 2522 občanského zákoníku.

6.    Pokud je povolen pobyt se psy a jinými domácími zvířaty, je to v nabídce internetových stránek www.rybarka.cz výslovně uvedeno. Zvíře není umístěno v kotci a není pro něj zajištěna strava. Při objednání pobytu je třeba uvést velikost psa, neboť jeho účast je někdy tímto podmíněna. Při nástupu pobytu doloží majitel zvířete vlastníku potvrzení (očkovací průkaz), že je zvíře zdravé. Poplatek za zvíře si vlastník vybírá přímo na místě.

7.    V případech, kdy zákazník je povinen na konci pobytu sám provést úklid objektu a jeho okolí, skládá vlastníku při nástupu k pobytu kauci, tj. určitou peněžní hotovost, která je sjednána ve smlouvě o ubytování. Kauci je oprávněn vlastník použít na škody způsobené zákazníkem. Pokud je objekt předán bez závad, vrací vlastník zákazníkovi složenou kauci v plné výši. V opačném případě má vlastník právo při přebírání ubytovacího zařízení odečíst zákazníkovi z kauce příslušnou částku za způsobenou škodu nebo za nedostatečný úklid.

8.    Veškeré údaje a pokyny obsažené v nabídce internetových stránek www.rybarka.cz odpovídají informacím známým cestovní agentuře v době sestavování takové nabídky, a to zejména na základě informací poskytnutých vlastníky ubytovacích zařízení. Vzhledem k tomu, že nabídka je připravována se značným časovým předstihem, neodpovídá cestovní agentura za platnost všech údajů v nabídce uvedených. Veškeré aktuální údaje cestovní agentura uvede na úvodní straně www.rybarka.cz, pokud jsou vlastníky ubytovacích zařízení oznámeny.

9.    Cestovní agentura rybářům doporučuje zjistit si podrobnější informace o revíru, podmínky se rovněž mohou měnit. Cestovní agentura není partnerem rybářských svazů ani majitelů soukromých rybníků, neovlivní proto změny podmínek rybaření a jejich rozhodnutí o rybolovu. Cestovní agentura rovněž nezajišťuje prodej rybářských povolenek.

10.    V případě, že jedno nebo více ustanovení smlouvy o ubytování nebo těchto všeobecných podmínek bude považováno za nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, taková nezákonnost, neplatnost nebo nevynutitelnost se nebude dotýkat ostatních ustanovení Smlouvy nebo těchto Všeobecných podmínek. V takovém případě smlouva o ubytování nebo tyto všeobecné podmínky budou vykládány tak, jako kdyby tato nezákonná, neplatná anebo nevynutitelná ustanovení neexistovala. Smluvní strany souhlasí s tím, že veškerá nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení budou nahrazena ustanoveními zákonnými, platnými a vynutitelnými, která se nejvíce blíží smyslu a účelu smlouvy o ubytování a těchto všeobecných podmínek.

11.    Zákazník byl s těmito všeobecnými podmínkami seznámen, výslovně je přijímá a potvrzuje, že tyto všeobecné podmínky neobsahují žádné ustanovení, které zákazník nemohl rozumně očekávat, přičemž potvrzuje svým podpisem ve smlouvě o ubytování, že jsou mu tyto známy, rozumí jim, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je přijímá.

12.    Znění všeobecných podmínek může cestovní agentura měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění podmínek.

13.    Nedílnou součástí smluvní dokumentace navazující bezprostředně na toto znění těchto všeobecných podmínek je také dokument s názvem: „Pravidla ochrany osobních údajů“, se kterým také zákazník bez výhrad vyslovuje svůj souhlas uzavřením rezervace, jak je specifikováno výše.

14.    Všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 9. 2018.

 

Pravidla ochrany osobních údajů

 

tímto potvrzuji seznámení s těmito pravidly ochrany osobních údajů a uděluji souhlas paní PhDr. Marii Novákové, IČ: 621 26 261, se sídlem: Okrajová 1163, 674 01 Třebíč, fyzické osobě podnikající pod obchodním názvem: Cestovní agentura Rybářka, (dále jen „správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení“), zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení, příp. obchodní firma, obchodní název;
 • datum narození, rodné číslo, příp. IČ;
 • adresa bydliště, jiná kontaktní adresa, příp. sídlo;
 • číslo identifikačního dokladu (občanský průkaz, cestovní pas);
 • emailová adresa; telefonní číslo;
 • platební údaje (číslo bankovního účtu);
 • IP adresa;
 • lokalita a geolokační údaje;
 • výše vymezené údaje o příbuzných a blízkých osobách společně ubytovaných dle smlouvy o ubytování;
 • množství spotřeby elektřiny, plynu, vody, tepla, či dalších spotřebovaných energií a služeb;
 • údaje o provedených objednávkách a rezervacích;
 • účast domácího zvířete v rámci ubytovacích služeb.

Vedle zpracování údajů bez souhlasu na základě plnění smlouvy, oprávněného zájmu správce nebo z důvodu plnění právní povinnosti uděluji souhlas ke zpracování osobních údajů k následujícím účelům:

 • poskytování ubytovacích služeb;
 • komunikace se zákazníky a zájemci o ubytování v ubytovacích zařízeních;
 • poskytnutí osobních údajů třetím stranám v případech vyžadovaných zákonem, například v souvislosti s výkonem státní správy, poskytování součinnosti státním orgánům, soudům atd., nebo v případ jiných zákonných procesů, kde jsou osobní údaje oprávněně vyžadovány;
 • poskytnutí osobních údajů vlastníkům ubytovacích zařízení;
 • ukládání cookies.

 

Doba zpracování osobních údajů činí od udělení souhlasu po dobu trvání smlouvy a po dobu dvou roků od jejího ukončení. Osobní údaje jsou následně uchovávány v nezbytném rozsahu po dobu vyplývající z obecně závazných právních předpisů (např. u daňových dokladů je tato doba nejméně 10 let). Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, případně jím pověřenou oprávněnou osobou.

 

Se zpracováním osobních údajů dávám svůj výslovný souhlas a poskytnutí mých osobních údajů společnosti je dobrovolné, svobodné a jednoznačné. Souhlas je možné vzít kdykoliv zpět, a to prostřednictvím emailu či doporučeným dopisem.

 

Byl jsem seznámen s tím, že při návštěvě webu správce do mého zařízení ukládá správce a následně z něj čteme malé soubory jako tzv. cookies. Cookies jsou malé soubory písmen a čísel, které správce ukládá ve vašem internetovém prohlížeči nebo pevném disku vašeho počítače. Některé cookies umožňují správci propojit vaše aktivity během prohlížení stránek správce od chvíle, kdy otevřete okno webového prohlížeče, do okamžiku, kdy jej zavřete. Ve chvíli, kdy zavřete okno internetového prohlížeče, se tyto cookies vymažou. Jiné zůstávají v zařízení po nastavenou dobu a aktivují se pokaždé, když navštívíte webovou stránku, která konkrétní cookies vytvořila. Zároveň beru na vědomí, že:

 • mohu svůj souhlas vzít kdykoliv zpět; mohu po vaší společnosti požadovat informace, jaké osobní údaje o mé osobě zpracováváte;
 • mohu žádat kopii těchto zpracovávaných údajů;
 • mohu si vyžádat přístup k těmto údajům;
 • mohu vznést námitku;
 • mohu tyto údaje nechat aktualizovat nebo opravit;
 • mohu žádat omezení zpracování osobních údajů;
 • mohu žádat přenos těchto údajů; mohu požadovat výmaz mých zpracovávaných údajů;
 • mohu se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů nebo na soud.

Při zpracování osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.Správce nemá v úmyslu předat zpracovávané osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným osobám.

Hledat v nabídce

Oblast/revír:
Destinace:
Termín:
Počet osob:
Cena za týden:
Vybavení a možnosti:
loď je součástí objektu
pobyt se psem ano
pobyt se psem po dohodě

Partneři